Guru Rinpoche Day

Tashi Delek, Happy Guru Rinpoche Day 🙂

ཧཱུྂ༔ ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་གྱི་ནུབ་བྱང་མཚམས༔

hung orgyen yul gyi nubjang tsam

པདྨ་གེ་སར་སྡོང་པོ་ལ༔

pema gesar dongpo la

ཡ་མཚན་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བརྙེས༔

yatsen chok gi ngödrub nyé

པདྨ་འབྱུང་གནས་ཞེས་སུ་གྲགས༔

pema jungné shyé su drak

འཁོར་དུ་མཁའ་འགྲོ་མང་པོས་བསྐོར༔

khor du khandro mangpö kor

ཁྱེད་ཀྱི་རྗེས་སུ་བདག་བསྒྲུབ་ཀྱི༔

khyé kyi jesu dak drub kyi

བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔

jingyi lab chir shek su sol

གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྂ༔

guru pema siddhi hung

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *